TARYFA OPŁAT

za czynności Arbitrażowego Sądu Budowlanego
przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców w Warszawie
(obowiązuje od 1 lutego 2015 r.)

§ 1

Koszty postępowania przed Sądem Arbitrażowym ponoszą strony na zasadach i w wysokości określonej w niniejszej „Taryfie opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie”, zwanej dalej „Taryfą opłat”.

§ 2

1. Na koszty postępowania składają się:
a. opłata rejestracyjna,
b. opłata arbitrażowa,
c. uzasadnione wydatki,
d. uzasadnione koszty stron związane z prowadzeniem postępowania arbitrażowego
2. Do opłat dolicza się obowiązujący podatek VAT.

§ 3

1. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 1.500 zł netto.
2. Opłata rejestracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów administracyjnych Sądu i nie podlega zwrotowi.

§ 4

Opłata arbitrażowa składa się z:
1. części przeznaczonej na wynagrodzenia arbitrów,
2. części przeznaczonej na pokrycie kosztów administracyjnych Sądu.

§ 5

1. Wysokość poniesionych wydatków określana jest przez Sąd.
2. Przy określaniu wydatków Sąd uwzględnia w szczególności koszty poniesione przez arbitrów w związku z pełnieniem powierzonej im funkcji oraz koszty powołania biegłych.
3. Koszty uczestnictwa w rozprawie świadków obciążają stronę, która wnosi o ich powołanie.

§ 6

1. Wysokość opłaty arbitrażowej uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi odpowiednio:
a. przy wartości przedmiotu sporu do 1.000.000 zł netto wynosi 40.000 zł netto,
b. przy wartości przedmiotu sporu od 1.000.001 zł netto do 10.000.000 zł netto wynosi 40.000 zł netto + 0.9% od kwoty przekraczającej wartość 1.000.000 zł netto,
c. przy wartości przedmiotu sporu od 10.000.001 zł netto do 100.000.000 zł netto wynosi 121.000 zł netto + 0,3 % od kwoty przekraczającej wartość 10.000.000 zł netto,
d. przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000.000 zł netto wynosi równowartość 391.000 zł netto + 0,1% od kwoty przekraczającej 100.000.000 zł netto.
2. Wysokość opłaty arbitrażowej nie może przekroczyć 500.000 zł netto.
3. Opłatę arbitrażową pobiera się także od pozwu wzajemnego i od zarzutu potrącenia w wysokości określonej w punkcie 1.

§ 7

Jeżeli sprawa rozpatrywana jest przez arbitra jedynego wysokość opłaty arbitrażowej wynosi 60 % opłaty ustalonej zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

§ 8

Jeżeli do toczącego się postępowania przystępuje osoba trzecia, opłata arbitrażowa od przystąpienia wynosi 50 % opłaty ustalonej zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

§ 9

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może na początku lub w trakcie postępowania wezwać strony do wpłacenia zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków i uzależnić dalsze postępowanie od wpłacenia tej zaliczki przez stronę.

§ 10

1. W przypadku cofnięcia pozwu, który został już opłacony, zwrotowi podlega:
a. 80% poniesionej opłaty arbitrażowej, gdy cofnięcie pozwu nastąpiło przed doręczeniem przez sekretarza Sądu pozwu stronie pozwanej,
b. 50% poniesionej opłaty arbitrażowej, gdy cofnięcie pozwu nastąpiło już po doręczeniu przez sekretarza Sądu pozwu stronie pozwanej lecz przed ukonstytuowaniem się Zespołu Orzekającego.
2. O zwrocie opłaty arbitrażowej orzeka z urzędu w postanowieniu o umorzeniu postępowania Zespół Orzekający, a w przypadku, gdy nie jest on jeszcze ukonstytuowany, prezes Sądu.

§ 11

1. Za wydawanie odpisów z akt Sąd pobiera opłatę w wysokości 4 zł netto za stronę.
2. Za sporządzenie, na żądanie strony, stenogramu z posiedzenia Sąd pobiera opłatę w wysokości 12 zł netto za stronę.

Numer konta: 83 1050 1012 1000 0090 3084 6647

Powiązane strony:

Taryfa opłat obowiązująca do 01.2015