Klauzula arbitrażowa

WZÓR KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ W SPORACH PODLEGAJĄCYCH ROZPOZNANIU PRZEZ ARBITRAŻOWY SĄD BUDOWLANY PRZY STOWARZYSZENIU INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW W WARSZAWIE

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.”